Beceite en eBay España

domingo, diciembre 22, 2019

Matarramam

et dono ei in Matarramam Almozug et medietatem et Avorram et LX cafiz de seminatura


XCIII
Reg. 9. fol. 18. 1157.

Quod nos Jacobus etc.a Vidimus instrumentum donationis quam Raimundus comes barchinonensis et princeps aragonensis olim fecit Gascheto de tribus partibus castri de Flixio cujus tenor talis est. - Notum sit cunctis quod ego Raimundus comes barchinonensis princeps regni aragonensis donavi ad Bonifacium duas partes de Flixio et sicut dedi ei illas duas partes de Flexio sic dono et filio suo nomine Gascheto et eredi suo illas tres partes de Flexio integriter et dono ei in Matarramam Almozug et medietatem et Avorram et LX cafiz de seminatura in .... et illam Almuniam quam Alfaquimus provisu meo patri suo tradidit et demonstravit. Actum est hoc anno ab incarnacione Domini (MCL) septimo. - Sig+num Raimundi comes. Sig+num Guillelmi Raimundi. Sig+num Guillelmi de Castro-vetero. Sig+num Arberti de Castro-vetero. Sig+num Raimundi de Podio-alto. Sig+num Berengarii de Turre-rubea. Sig+num Petri Aicardi qui hoc scripsit cum literis emmendatis in linea tercia. - Ut igitur in posterum de ipsius tenore plena pateat certitudo ipsum hic de verbo ad verbum nichil addito vel mutato fecimus adnotari volentes et concedentes quod presens pagina tanquam ipsum
originale plenam imperpetuum in judicio et extra judicium roboris obtineat firmitatem. Datum apud Dertusam nonas februarii anno Domini millesimo CCL septimo.

Dertusam : Tortosa.
anno Domini millesimo CCL septimo : 1257.
anno ab incarnacione Domini (MCL) septimo: 1157.

sábado, julio 13, 2019

Padres, niños, Beceite, abandonados, playa, Vinaroz

Padres de dos niños de Beceite dejan abandonados a sus hijos para irse a la playa de Vinaroz.

Los niños, de 26 y 21 años respectivamente, avisaron a la policía, porque no les dejaron comida preparada, ni dinero para poder llamar al glovo aunque sea, afirmó la hermana mayor.
Sesión del día 10.

Los embajadores valencianos pidieron nuevamente que se contestase a su embajada, y el parlamento acordó darles la respuesta que sigue:

Núm. 215. Tom. 17. fol. 1024.

Molt noble et molt honorables et savis senyors: lo parlament general del principat de Cathalunya ha hoyda la letra de creença tramesa per lo molt reverent noble molt honorable et savi parlament del regne de Valencia al present parlament e les coses clarament et distincta per vostres gran noblesa et saviesa explicades e contenen effectualment dues coses la una salutacions graciosas laltra prechs e exortacions fraternals que sia respost per aquest parlament sobre e la forma dels capitolls menejats e segons se diu per via de parer formats a Calatiu sobre lo cars dels presidents entre los molt reverends nobles molt honorables e savis parlaments dels regnes de Arago et de Valencia e los reverend nobles et honorables missatgers per part del dit principat a la dita ciutat de Calatayu tramesos per manera que lo dit parlament de regne de Valencia lo qual es ajustat a Vinalaroz e mal alleviat puxe entrar en la present ciutat de Tortosa per acusar los arduus affers menejats tocants la successio en guisa que breu puxam veure et conexer nostre rey princep e senyor per justicia e cessen a seguir: respon lo dit parlament e primerament segons es stat ja dit lo present parlament regraciara les cordials fraternals salutacions a ell trameses per lo molt reverent noble et molt honorable parlament del dit regne de Valencia offerintse a tot ço que per aquell et vosaltres pogues bonament complir. - A la segona part explicada per vigor de la dita creença respon lo dit parlament que jatsia cordialment et ab gran amor lo present parlament cobeeig et desig complaure a tot voler et plaer del dit molt reverent noble honorable et savi parlament: empero placia a vosaltres de sofferir et tollerar si sobre les entrada ferma de capitolls e altres coses concernents lo be publich del dit regne de Valencia bona segura e pus breu expedicio dels affers que tenim entre mans lo present parlament enten a tremetre sos missatgers al dit molt reverent noble et molt honorable parlament del dit regne et als molt noble et molt honorables barons cavallers et gentils homens quis dien forans: pregants vosaltres molt nobles et molt honorables senyors que dejats de la dita ambaxada trametadora vostres principals avisar devents vosaltres confiar axi com rahonablament lo present parlament confia que los vostres principals hauran la dita missatgeria per agredable et fructuosa si a Deu sera plasent.