Beceite en eBay España

Mostrando entradas con la etiqueta abandonados. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta abandonados. Mostrar todas las entradas

sábado, julio 13, 2019

Padres, niños, Beceite, abandonados, playa, Vinaroz

Padres de dos niños de Beceite dejan abandonados a sus hijos para irse a la playa de Vinaroz.

Los niños, de 26 y 21 años respectivamente, avisaron a la policía, porque no les dejaron comida preparada, ni dinero para poder llamar al glovo aunque sea, afirmó la hermana mayor.
Sesión del día 10.

Los embajadores valencianos pidieron nuevamente que se contestase a su embajada, y el parlamento acordó darles la respuesta que sigue:

Núm. 215. Tom. 17. fol. 1024.

Molt noble et molt honorables et savis senyors: lo parlament general del principat de Cathalunya ha hoyda la letra de creença tramesa per lo molt reverent noble molt honorable et savi parlament del regne de Valencia al present parlament e les coses clarament et distincta per vostres gran noblesa et saviesa explicades e contenen effectualment dues coses la una salutacions graciosas laltra prechs e exortacions fraternals que sia respost per aquest parlament sobre e la forma dels capitolls menejats e segons se diu per via de parer formats a Calatiu sobre lo cars dels presidents entre los molt reverends nobles molt honorables e savis parlaments dels regnes de Arago et de Valencia e los reverend nobles et honorables missatgers per part del dit principat a la dita ciutat de Calatayu tramesos per manera que lo dit parlament de regne de Valencia lo qual es ajustat a Vinalaroz e mal alleviat puxe entrar en la present ciutat de Tortosa per acusar los arduus affers menejats tocants la successio en guisa que breu puxam veure et conexer nostre rey princep e senyor per justicia e cessen a seguir: respon lo dit parlament e primerament segons es stat ja dit lo present parlament regraciara les cordials fraternals salutacions a ell trameses per lo molt reverent noble et molt honorable parlament del dit regne de Valencia offerintse a tot ço que per aquell et vosaltres pogues bonament complir. - A la segona part explicada per vigor de la dita creença respon lo dit parlament que jatsia cordialment et ab gran amor lo present parlament cobeeig et desig complaure a tot voler et plaer del dit molt reverent noble honorable et savi parlament: empero placia a vosaltres de sofferir et tollerar si sobre les entrada ferma de capitolls e altres coses concernents lo be publich del dit regne de Valencia bona segura e pus breu expedicio dels affers que tenim entre mans lo present parlament enten a tremetre sos missatgers al dit molt reverent noble et molt honorable parlament del dit regne et als molt noble et molt honorables barons cavallers et gentils homens quis dien forans: pregants vosaltres molt nobles et molt honorables senyors que dejats de la dita ambaxada trametadora vostres principals avisar devents vosaltres confiar axi com rahonablament lo present parlament confia que los vostres principals hauran la dita missatgeria per agredable et fructuosa si a Deu sera plasent.